حسابداری

بنیان های مفهومی حسابداری مدیریت استراتژیک چکیده:   حسابداری مدیریت سنتی تا حد زیادی عملکرد کوتاه مدت واحدهای تجاری را مورد توجه قرار می دهد و کمتر به اهداف و جنبه های استراتژیک توجه می کند. به منظور حل این مشکل، در ادبیات حسابداری مدیریت، رویکردی تحت عنوان حسابداری مدیریت استراتژیک‌ مطرح ‌شده ‌است. حسابداری مدیریت استراتژیک یک پدیده […]