1408

اپلیکیشن مالی چی

alireza haghighi
امور مالیاتیحسابداریحسابرسیثبت شرکتآموزشبانک اطلاعاتی قوانین
دانلود اپلیکیشن
app map

مالی چی از سراسر کشور
حسابدار و حسابرس استخدام می کند.

ثبت نام حسابدار و مشاور

امکانات
اپلیکیشن مالی چی

امور مالیاتی

ارسال اظهارنامه های مالیاتی سالانه، معاملات فصلی، ارزش افزوده، تحریر دفاتر، تشکیل پرونده مالیات، تحریر دفاعیه مالیاتی، دفاعیه مالیاتی بصورت حضوری، اعلام نظر فنی بر روی اظهارنامه های مالیاتی، مشاوره های مالیاتی ( تلفن گویا ۱۴۰۸ و یا چت آنلاین در وب سایت و اپلیکیشن و یا بصورت حضوری)

امور مالیاتی
حسابداری

حسابداری

اعزام حسابدار تمام وقت و پاره وقت، انجام حسابداری به صورت کاملا غیر حضوری و آنلاین، مشاوره حسابداری به صورت حضوری و تلفن گویا ۱۴۰۸ ، اصلاح حساب ، تهیه صورت های مالی بصورت حضوری و غیر حضوری، محاسبه بهای تمام شده تولید، اعلام نظر فنی بر روی تراز های ارسالی و تحلیل مالی کسب و کار، حسابداری صنعتی به صورت تخصصی، تهیه و تدوین آیین نامه های مالی

حسابرسی

ارسال اظهارنامه های مالیاتی سالانه، معاملات فصلی، ارزش افزوده، تحریر دفاتر، تشکیل پرونده مالیات، تحریر دفاعیه مالیاتی، دفاعیه مالیاتی بصورت حضوری، اعلام نظر فنی بر روی اظهارنامه های مالیاتی، مشاوره های مالیاتی ( تلفن گویا ۱۴۰۸ و یا چت آنلاین در وب سایت و اپلیکیشن و یا بصورت حضوری)

حسابرسی
ثبت شرکت

ثبت شرکت

ارسال اظهارنامه های مالیاتی سالانه، معاملات فصلی، ارزش افزوده، تحریر دفاتر، تشکیل پرونده مالیات، تحریر دفاعیه مالیاتی، دفاعیه مالیاتی بصورت حضوری، اعلام نظر فنی بر روی اظهارنامه های مالیاتی، مشاوره های مالیاتی ( تلفن گویا ۱۴۰۸ و یا چت آنلاین در وب سایت و اپلیکیشن و یا بصورت حضوری)

آموزش

ارسال اظهارنامه های مالیاتی سالانه، معاملات فصلی، ارزش افزوده، تحریر دفاتر، تشکیل پرونده مالیات، تحریر دفاعیه مالیاتی، دفاعیه مالیاتی بصورت حضوری، اعلام نظر فنی بر روی اظهارنامه های مالیاتی، مشاوره های مالیاتی ( تلفن گویا ۱۴۰۸ و یا چت آنلاین در وب سایت و اپلیکیشن و یا بصورت حضوری)

آموزش
بانک اطلاعاتی قوانین

بانک اطلاعاتی قوانین

ارسال اظهارنامه های مالیاتی سالانه، معاملات فصلی، ارزش افزوده، تحریر دفاتر، تشکیل پرونده مالیات، تحریر دفاعیه مالیاتی، دفاعیه مالیاتی بصورت حضوری، اعلام نظر فنی بر روی اظهارنامه های مالیاتی، مشاوره های مالیاتی ( تلفن گویا ۱۴۰۸ و یا چت آنلاین در وب سایت و اپلیکیشن و یا بصورت حضوری)