حق بیمه قراردادها چگونه محاسبه می شود؟

شهریور 22, 1396  ارسال شده توسط bimejo  بیمه تامین اجتماعی ، پیمان ، مفاصاحساب  640 بازدید
مشاور بیمه
حق بیمه قراردادها

محاسبه حق بیمه قراردادها
انواع قراردادهای پیمانکار

1- قراردادهای مشمول طرح های عمرانی

2- قراردادهای پیمانکاری عادی یا غیر مشمول طرح های عمرانی

قراردادهای پیمانکاری در صورتی مشمول طرح های عمرانی است که :

– اولا قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیم سازمان مذکور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

– ثانیا تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات ملی منطقه ای و استانی ) تامین شده باشد .

قراردادهای مشمول طرح های عمرانی نیز به دو دسته تقسیم می شوند :

قراردادهای مشمول طرح های پیمانکاری اجرایی و مشاوره ای که در هر یک میزان حق بیمه متفاوت است .

تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید اقدامات زیر را انجام دهند :
– ارائه یک نسخه از قرارداد منعقد شده به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه
– تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی
– ارائه ماهیانه لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه و پرداخت حق بیمه

* نکته مهم این که در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی مانند راهسازی ، که حق بیمه بوسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت وضعیت تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود . پیمانکار فقط باید لیست کارکنان را به صورت ماهانه تسلیم شعبه کند .
* در صورتی که پیمانکار قسمتی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شعبه مربوط قرار دهد و ملزم به ارسال لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی است .

 

حق بیمه قراردادها

 

چگونه به آسانی مفاصاحساب بگیریم؟ –>> کلیک کنید

 

⚫️ حق بیمه قراردادهای موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، شامل :
میزان ناخالص کارکرد ،تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح به ترتیب زیر محاسبه می شود :

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6،6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه می شود .

حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود .
صدور مفاصاحساب هر یک از قراردادهای پیمانکار منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است .

نویسنده: مالی چی