سامانه هوشمند و مدیریت درست سبب اصلاح سیستم مالیاتی می شود

یک کارشناس مالیاتی درباره ناکارآمدی های نظام مالیاتی کشور می گوید: ناکارآمدی های سیستم مالیاتی به دو بخش عمده تقسیم میشود، بخش درونی و بیرونی که هر دو به نحوی بر ناکارآمدی این نظام موثر است.

محمد رضا یزدی زاده درباره عامل درونی روش مدیریت و فسادی است که در این نظام دیده می شود وعمدتا ناشی از امکان اعمال سلیقه ی شخصی کادر مالیاتی است؛ اگر قوانین و مقررات موجود تصریح و اعمال سلیقه ی شخصی حذف شود، فساد در این سیستم به شدت کاهش می یابد افزود: مساله بعدی، این که مالیات کارگران و کارمندان بدون وقفه و قبل از واریز حقوق آن ها کسر می شود، در حالی که اصناف مالیات خود را به طور میانگین با وقفه ی حدودا 28 ماهه می پردازند، این روند به این معنی است که با توجه به تورم40 الی50 درصدی، ارزش واقعی مالیات پرداختی قشر قابل حمایت ما یعنی کارگران و کارمندان شاید 5 الی 6 برابر مالیاتی است که بقیه ی مودیان پرداخت می کنند و این عادلانه نیست و  فاجعه بار است.

وی همچنین در ادامه اشاره کرد: بحث ضعف سیستم اطلاعات مالیاتی کشور ایراد دیگری است که ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور را تایید می کند،حجم عظیم اقتصاد زیر زمینی و فرار های مالیاتی نیز بر ناکارآمدی این نظام مهر تایید می زند،در بخش اقتصاد شفاف رقمی حدود 2 برابر درآمد های مالیاتی موجود،فرار مالیاتی وجود دارد.

این کارشناس در خصوص سامانه ی مودیان نیز بیان کرد: سامانه ی مودیان قطعا یکی از زیر ساخت های لازم برای اصلاح سیستم مالیاتی است اما کافی نیست، زیرا سامانه ها کار نمی کنند، بلکه مدیریت است که کار می کند؛ این سامانه می تواند نظام مالیاتی کشور را از سیستم چانه زنی به خصوص در بخش مشاغل به یک بخش نظام مند تبدیل و  از اعمال سلایق شخصی جلوگیری کند،در صورتی که مدیریت و نظارت بر آن با قدرت انجام شود می تواند کارایی بالایی داشته باشد،نکته قابل اشاره این که حتما برای بخش اقتصاد زیر زمینی و شفافیت اقدامات لازم هم باید صورت گیرد.

نویسنده: مالی چی